Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων

Διευθυντής: Παύλος Νομικός

Website Εργαστηρίου: http://tunnelling.metal.ntua.gr

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Διάνοιξης Σηράγγων ιδρύθηκε το 2003  με το Π.Δ. 47/2003 (ΦΕΚ 49/28-02-2003). Βρίσκεται στο παλαιό κτήριο των Ηλεκτρολόγων στο ισόγειο, αίθουσα 1.38, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

H διδασκαλία των μαθημάτων και παράλληλα η πρακτική εξάσκηση σε λογισμικό και εργαστηριακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική περιοχή του εργαστηρίου.

Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν πειράματα στους χώρους του στο πλαίσιο εργασιών για τα μαθημάτων αλλά και να εκπονήσουν την προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή τους εργασία.

Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Όι επιστημονικές περιοχές καθώς και τα επιμέρους αντικείμενα μελέτης και διδασκαλίας με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο είναι:

  • Η μηχανική των πετρωμάτων,
  • Οι τεχνικές διάνοιξης σηράγγων,
  • Τα μέτρα άμεσης στήριξης.

Το λογισμικό του εργαστηρίου που είναι διαθέσιμο στους φοιτητές είναι εγκατεστημένο στο PC Lab της Σχολής Μ.Μ.Μ.

Δικαίωμα χρήσης του εργαστηρίου έχουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες των σχετικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Το εργαστήριο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Α. Προπτυχιακά

Κατεύθυνση Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Γεωτεχνολογίας, 8ο εξάμηνο:

Κατεύθυνση Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Γεωτεχνολογίας, 9ο εξάμηνο:

Β. Μεταπτυχιακά

ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπόγειων Εργων:

ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός & Ανάλυση Κατασκευών

  • Σχεδιασμός Υπογείων έργων

 

Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Α. Σερβο-ϋδραυλική μονάδα ελέγχου φόρτισης δοκιμίων με δυνατότητα ελέγχου τεσσάρων πλαισίων φόρτισης με ηλεκτρονική επιλογή του ενεργού πλαισίου.

B. Σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας σημάτων ακουστικής εκπομπής κατά τις δοκιμές φόρτισης και σύστημα μέτρησης ταχύτητας υπερήχων.

Γ. Πρότυπη συσκευή ελέγχου πυροπροστασίας για δοκιμές σε υλικά πυροπροστασίας και επένδυσης στοών

Δ. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές:
– Δύο (2) ισχυρές υπολογιστικές μονάδες (Workstation) για την ανάλυση γεωτεχνικών προβλημάτων με αριθμητικές μεθόδους.