Εργαστήριο Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων

Διευθυντής: Γεώργιος Αναστασάκης

Το Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων του E.M.Π. ήταν το μοναδικό ακαδημαϊκό Εργαστήριο, το οποίο, μαζί με τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Ι.Γ.Μ.Ε. και της Γ.Ε.Μ.Ε.Ε., ασχολήθηκε στα προηγούμενα 50 χρόνια (εποχή άνθησης της ελληνικής μεταλλευτικής βιομηχανίας) και συνεχίζει να ασχολείται με την έρευνα σε θέματα εμπλουτισμού και αξιοποίησης μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων του ελληνικού χώρου.

Το Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων ιδρύθηκε επίσημα ως Εργαστήριο του ΕΜΠ με το με αριθ. Φ. 179 τ.Α/08-08-2080 ΦΕΚ, παρά το γεγονός ότι λειτουργούσε στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. πολλά χρόνια προ της ιδρύσεώς του, ενώ με το με αριθ. 80 τ. Β/01-03-1983 ΦΕΚ κατανεμήθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Ειδική μνεία οφείλεται στην ανεκτίμητη προσφορά του αείμνηστου Καθηγητή Αντώνη Ζ. Φραγκίσκο, χάρις στις προσωπικές προσπάθειες του οποίου το Εργαστήριο δημιουργήθηκε, εξοπλίστηκε, λειτούργησε και προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση και στην ελληνική μεταλλευτική δραστηριότητα. Σήμερα το Εργαστήριο Εμπλουτισμού στεγάζεται στον 1ο όροφο του  Κτιρίου Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου καταλαμβάνοντας έκταση 400 τ.μ. περίπου.

Όλα τα χρόνια της λειτουργίας του, οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων είναι η εκπαίδευση, η έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) και η παροχή υπηρεσιών στις επιστημονικές περιοχές της Μηχανικής Προπαρασκευής και του Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων ενώ από το 2000 έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην Προστασία του Περιβάλλοντος, σε τομείς που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα, όπως διαχωρισμός και  ανάκτηση χρήσιμων συστατικών από πάσης φύσεως στερεά απόβλητα (βιομηχανικά, αστικά, μεταλλουργικές σκουριές, κλπ.), και στην τεχνολογία τσιμέντων και αδρανών υλικών. Όλοι οι σπουδαστές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ασκούνται εργαστηριακά στις διεργασίες Μηχανικής Προπαρασκευής και Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικό υποστηρικτικό έργο στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες άλλων εργαστηρίων της Σχολής.

Η προσφορά του Εργαστηρίου αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό των Διπλωματικών και Διδακτορικών Εργασιών, που έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο υπό την επίβλεψη των μελών του σε θέματα σχετικά με την επίλυση κυρίως πρακτικών αλλά και θεωρητικών προβλημάτων. Το Εργαστήριο έχει επίσης αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων στο πλαίσιο εγχώριων και διεθνών προγραμμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευτεί σε εγχώρια και διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Σήμερα, στο Εργαστήριο Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων απασχολούνται 2 μέλη ΔΕΠ και 2 ΕΤΕΠ.

Οι επιστημονικές περιοχές καθώς και τα επιμέρους αντικείμενα μελέτης, έρευνας και παροχής υπηρεσιών του Εργαστηρίου είναι:

 • Μηχανική προπαρασκευή (ελάττωση μεγέθους, ταξινόμηση) μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και έλεγχος των μηχανικών χαρακτηριστικών τους (υπολογισμός δείκτη Bond, δοκιμές Los Angeles, προσδιορισμός αντοχής για χρήση στην ελάττωση μεγέθους).
 • Προσδιορισμός χαρακτηριστικών σχήματος αδρανών υλικών σκυροδέματος, προϊόντων θραύσης, πορώδους, κλπ.
 • Εμπλουτισιμότητα μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών και λιγνιτών με βαρυτομετρικές μεθόδους, επίπλευση, μαγνητικό και ηλεκτροστατικό διαχωρισμό, κλπ.
 • Διαχωρισμός λεπτομερών τεμαχιδίων με φυσικοχημικές μεθόδους
 • Διαχωρισμός χρήσιμων συστατικών από παντός είδους στερεά απόβλητα (βιομηχανικά, μεταλλουργικές σκουριές, αστικά, κατασκευών, κλπ.)
 • Μελέτη, σχεδιασμός και οικονομοτεχνικές μελέτες εργοστασίων εμπλουτισμού, εγκαταστάσεων παραγωγής αδρανών υλικών, εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου διδάσκουν 5 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά μαθήματα. Από τα προπτυχιακά 2 διδάσκονται υποχρεωτικά στον κορμό και 3 κατ’ επιλογή στις κατευθύνσεις. Εκτός από τις διαλέξεις και τις υπολογιστικές ασκήσεις, σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού έργου αποτελούν οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές τεχνικές τόσο της μηχανικής προπαρασκευής και του εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων. Τέλος, αξιόλογο μέρος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου αποτελούν οι διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται από τους τελειόφοιτους σπουδαστές της Σχολής, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές των μεταπτυχιακών σπουδαστών.

Το εκπαιδευτικό έργο του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

A. Προπτυχιακά

Βασικός κορμός:

Κατεύθυνση Μεταλλουργικών Διεργασιών:

Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος:

Β. Μεταπτυχιακά

 • Προχωρημένα θέματα Φυσικοχημείας Επιφανειών
 • Φυσικοχημεία Επίπλευσης

Επιστημονικός Εξοπλισμός

 • Εργαστηριακός μαγνητικός διαχωριστής, RAPID MAGNETIC LTD
 • Μαγνητικός διαχωριστής ηλεκτρομαγνήτη (υψηλής έντασης), Type 138 T-C3M
 • Εργαστηριακός ξηρός μαγνητικός διαχωριστής, CHAS. W.COOK & SONS
 • Υγρός μαγνητικός διαχωριστής, SALA MASKINFABRIKS
 • Υγρός μαγνητικός διαχωριστής υψηλής έντασης, CARPCO
 • Ηλεκτροστατικός διαχωριστής υψηλής έντασης, RAPID MAGNETIC LTD
 • Εργαστηριακή κυψέλη επίπλευσης.
 • Εργαστηριακή κυψέλη επίπλευσης SUB-A, DENVER με χωρητικότητα κυψέλης 0.5-10 λίτρα
 • Εργαστηριακή κυψέλη επίπλευσης, WEDAG
 • Εργαστηριακή αυτόματη κυψέλη επίπλευσης Leeds, CHAS.W.COOK DIVN
 • Εργαστηριακή κυψέλη επίπλευσης Microflot, EMDEE
 • Εργαστηριακή παλλόμενη τράπεζα συγκέντρωσης, DENVER-WILFLEY
 • Σπειροειδής συγκεντρωτής (εργαστηριακός), DENVER
 • Δειγματολήπτης (Splitter) χονδρομερών τεμαχίων, GILSON
 • Διάφοροι δειγματολήπτες λεπτομερών τεμαχίων
 • Εργαστηριακός θραυστήρας σιαγόνων, DENVER
 • Εργαστηριακός κωνικός θραυστήρας, JOY MAN. Co-DENVER
 • Εργαστηριακός θραυστήρας κυλίνδρων Roskamp Champion, ROSKAMP
 • Εργαστηριακός θραυστήρας κυλίνδρων, Ιδιοκατασκευή
 • Περιστροφικός κρουστικός θραυστήρας, RETSCH
 • Εργαστηριακός περιστροφικός θραυστήρας, Iδιοκατασκευή
 • Εργαστηριακός σφαιρόμυλος Denver (πρότυπος), DENVER
 • Σφαιρόμυλος για προσδιορισμό δείκτη έργου Bond, Ιδιοκατασκευή
 • Δονητικός λειοτριβέας πεπιεσμένου αέρα, LABTECHNICS
 • Τύμπανο προσδιορισμού δείκτη Los Angeles, CONTROLS
 • Σετ μηχανημάτων, κοπής, μορφοποίησης και μέτρησης αντοχής σε μοναξονική θλίψη
 • Εργαστηριακός σφαιρόμυλος, Ιδιοκατασκευή
 • Εργαστηριακός ραβδόμυλος, Ιδιοκατασκευή
 • Εργαστηριακός λειοτριβέας δίσκων, McCool Pulverizer
 • Διάφοροι πορσελάνινοι μύλοι
 • Εργαστηριακός μύλος λειοτρίβησης Jet, Gem-T
 • Εργαστηριακή μηχανή κοσκίνισης, GILSON Co. INC.
 • Εργαστηριακή συσκευή κοσκίνισης, RETSCH
 • Εργαστηριακή συσκευή κοσκίνισης Rotap, ΤYLER
 • Χειροκίνητη εργαστηριακή συσκευή κοσκίνισης, CONTROLS
 • Τύμπανο αυτοκαθαρισμού Denver, DENVER
 • Μηχανή συλλογής κόνεως (κονιοσυλλέκτης), DUST CONTROL EQ. LTD
 • Συσκευή κοσκίνισης με υπερήχους, RETSCH
 • Δονούμενη σκάφη υδροδυναμικού εμπλουτισμού (Macropanner), CHAS. W. Cook LTD
 • Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, WILL
 • Φωτογραφική μηχανή μικροσκοπίου, Pοlaroid
 • Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, WILD HEERBRUGG
 • Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, LEITZ-WETZLAR
 • Μικροσκόπιο, BAUSCH-LOMB
 • Συσκευή Andreasen, CONTROLS
 • Εργαστηριακή μηχανή εκχύλισης, DENVER
 • Συσκευή μέτρησης ζ-δυναμικού, MICROMERITICS
 • Συσκευή ταχείας ξήρανσης, RETSCH
 • Ηλεκτρική κάμινος 1050οC, CARBOLITE
 • Ηλεκτρική κάμινος 1200οC, Thermolyne Sybron
 • Ξηραντήριο, Memmert
 • Ηλεκτρονικός ζυγός ευαισθησίας 10 mg, METTLER Instrumente
 • Ηλεκτρονικός ζυγός ευαισθησίας 0.1 g, METTLER Instrumente
 • Ηλεκτρονικός ζυγός ευαισθησίας 0.1 g, OHAUS
 • Ψηφιακό φασματοφωτόμετρο, CECIL
 • Συσκευή μέτρησης ιξώδους, BROOKFIELD
 • Μηχανικό πυκνόμετρο Multivolume Pycnometer, MICROMERITICS
 • Όργανο μέτρησης επιφανειακής τάσης, Ιδιοκατασκευή
 • Διάφορες συσκευές μέτρησης pH, WTW,Dr.Lange,Cole-Parmer
 • Μηχανή άλεσης τριών (3) υποδοχέων, FRITSCH
 • Συσκευή μέτρησης ειδικής επιφάνειας τεμαχιδίων, ΜΙCROMERITICS
 • Διάταξη μέτρησης ειδικής επιφάνειας τεμαχιδίων, Ιδιοκατασκευή
 • Μετρητής γωνίας επαφής στερεών-υγρών, MICROMERITICS
 • Διάταξη επίπλευσης στήλης, Ιδιοκατασκευή
 • Μηχανή επίπλευσης, Ιδιοκατασκευή
 • Διάταξη επίπλευσης με μαγνητικό πεδίο, Ιδιοκατασκευή
 • Μαγνητικός διαχωριστής ορυκτών, CHAS.W.Cook & Sons
 • Κλίβανος τήξης 1300οC, COLE-PARMER
 • Ηλεκτρική κάμινος τήξης 1500οC, VECSTAR
 • Πρωτότυπη μηχανή μαγνητικού Διαχωρισμού, Ιδιοκατασκευή
 • Πρότυπη μηχανή διερεύνησης επιπλευσιμότητας ορυκτών, Ιδιοκατασκευή
 • Ηλεκτρονικός μετρητής μεγέθους τεμαχιδίων, Ιδιοκατασκευή
 • Κεκλιμένο δονούμενο εργαστηριακό κόσκινο, Ιδιοκατασκευή
 • Οριζόντιο δονούμενο εργαστηριακό κόσκινο, Ιδιοκατασκευή
 • Ξηρός Μαγνητικός διαχωριστής μόνιμου μαγνήτη, BOXMAG-RAPID
 • Διάφορες δοσομετρικές αντλίες, ALCATEL-PASCAL
 • Αντλίες κενού, ΒUSCH
 • Δοσομετρική αντλία πολφών, ΜΟΗΝΟ
 • Συστήματα υδροκυκλώνων
 • Συγκρότημα διαχωριστή με Β.Δ, Ιδιοκατασκευή
 • Συγκρότημα ομογενοποίησης πολφών, Ιδιοκατασκευή
 • Φυγοκεντρικές συσκευές μέτρησης σκόνης, MICROMERITICS
 • Συσκευή πίπτοντος βάρους (Test Protodyakonov), Ιδιοκατασκευή
 • Μετρητής ειδ. επιφάνειας τεμαχιδίων, PROLABO Blaine
 • Λειοτριβέας σύγκρουσης τεμαχιδίων, Α. ΒAUERMANN
 • Υδατόλουτρο 6 θέσεων, MEMMERT
 • Συσκευή χημ. αναλύσεων X-rays, METOREX
 • Σειρά ηλεκτρικών αναδευτήρων ρυθμιζόμενης ταχύτητας, PROLABO
 • Διάταξη δίσκων παρασκευής συσφαιρωμάτων (Pellets), Ιδιοκατασκευή
 • Θραυστήρας σιαγόνων μεγάλου μεγέθους RHINO, TM
 • Διάταξη προσδιορισμού ισοδύναμου άμμου (αδρανών)