Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία & Τεχνολογία Υλικών

Διευθυντής: Εμμανουέλλα Ρεμουντάκη
Website Εργαστηρίου: http://envlab.metal.ntua.gr

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών ανήκει στον τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε το 1992 και θεσμοθετήθηκε επίσημα το 1998 (Π.Δ. 292/1998, ΦΕΚ Α 210/14-9-1998). Σήμερα, αποτελεί ένα από τα πρωτοπόρα εργαστήρια μελέτης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροοργανισμών και των μετάλλων ενώ, παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σημαντικό έργο στον τομέα των τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι κύριες δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:
Εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών σε θέματα επιστήμης και προστασίας του περιβάλλοντος
– Έρευνα στις εξής επιστημονικές περιοχές: Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας για απόβλητα υψηλού κινδύνου (ραδιενεργά, τοξικά κλπ). Προηγμένη επεξεργασία βιομηχανικών, αστικών και γεωργικών υγρών αποβλήτων. Μηχανισμοί κινητικότητας και συσσώρευσης ρύπων στο περιβάλλον. Πηγές εκπομπής, μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις και απόθεση αερολυμάτων και ατμοσφαιρικών ρύπων. Περιβαλλοντική προσομοίωση φυσικών υδάτινων πόρων. Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Περιβαλλοντική Μηχανική.

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς φορείς. Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε Διεθνείς Συνεργασίες, όπως το COST, και σε Θεματικά Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission Thematic Research Networks), όπως το TRAWMAR (Targeted Research Action for Waste Minimization and Recycling) και το ILE (Industrial Liquid Effluents). Επίσης, συνεργάζεται με εργαστήρια άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ομάδας του Εργαστηρίου έχουν προκύψει αρκετές δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά καθώς και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.

Η ομάδα του Εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών αποτελείται από 2 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΙΔΑΧ (το ένα ΥΔ) και 5 Υποψήφιους Διδάκτορες.

Το Εργαστήριο καλύπτει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και συμβάλλει στην εκπόνηση διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και διδακτορικών διατριβών. Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

A. Προπτυχιακά

Βασικός κορμός:

 • Περιβάλλον Ι
  (Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία του Περιβάλλοντος)

Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Γεωπεριβάλλοντος:

Β. Μεταπτυχιακά

Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη:

 • Eισαγωγή στις Τεχνολογίες Προστασίας του Περιβάλλοντος
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Απορριμμάτων / Ανακύκλωση

Προδιδακτορικά μαθήματα:

 • Σχεδιασμός τεχνικών βιοχημικών διεργασιών στην Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Σχεδιασμός τεχνικών φυσικοχημικών διεργασιών στην Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Οικονομία περιβάλλοντος
 • Χημεία ατμόσφαιρας και ατμοσφαιρική ρύπανση

Επιστημονικός Εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Βασικός εργαστηριακός εξοπλισμός (pH-μετρα, αγωγιμόμετρα, οξυγονόμετρα, αναλυτικός ζυγός κλπ)
 • Περιστροφικοί αναδευτήρες ελεγχόμενης θερμοκρασίας
 • Σύστημα χώνευσης με μικροκύματα
 • Μονάδα μέτρησης ελευθέρων μεταλλικών ιόντων με εκλεκτικά ηλεκτρόδια
 • Μονάδα μέτρησης ολικού αζώτου κατά Kjeldahl
 • Θάλαμος στρωτής ροής για διαχείριση δειγμάτων (laminar flow cabinet)
 • Δειγματολήπτες για μέτρηση σωματιδίων ΡΜ2.5 και ΡΜ10
 • Αυτοματοποιημένοι βιοαντιδραστήρες μικροβιακής καλλιέργειας
 • Μονάδα αποστείρωσης με ατμό – Θάλαμος επώασης
 • Οπτικό μικροσκόπιο

Αναλυτικά όργανα

 • Ηλεκτροχημικό σύστημα πολαρογραφίας – αναδιαλυτής βολταμετρίας
 • Σύστημα αέριας χρωματογραφίας (Capillary GC) με ανιχνευτή φλόγας (FID) και ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD)
 • Σύστημα υγρής και ιοντικής χρωματογραφίας (HPLC-IC) με ανιχνευτή αγωγιμότητας και UV
 • Σύστημα φασματοσκοπίας πλάσματος (ICP)
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού
 • Αυτόματος τιτλοδότης

Πιλοτικές μονάδες

 • Αντιδραστήρας περιστρεφόμενων βιοδίσκων (RBC)
 • Αντιδραστήρας κινούμενης κλίνης άμμου (moving-bed sand filter)
 • Θειοαναγωγικός αντιδραστήρας σταθερής κλίνης (fixed-bed reactor)
 • Αντιδραστήρας φωτοκαταλυτικής οξείδωσης οργανικών μορίων και απολύμανσης νερού
 • Αντιδραστήρας λιπασματοποίησης αγροτικών παραπροϊόντων (composting reactor)
 • Πρότυπη μονάδα παρακολούθησης ρυθμών εξάτμισης αλατούχων διαλυμάτων