Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας

Διευθυντής: Κωνσταντίνος Λουπασάκης
Website Εργαστηρίου: http://www.legah.metal.ntua.gr

Το Επιστημονικό πεδίο δράσης του Εργαστηρίου σχετίζεται με την εφαρμογή της Γεωλογικής, Τεχνικογεωλογικής, Γεωτεχνικής και Υδρογεωλογικής γνώσης στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των Μεταλλευτικών και λοιπών Τεχνικών Έργων, καθώς και εφαρμογές που άπτονται στην Περιβαλλοντική Γεωλογία. Επίσης το εργαστήριο ειδικεύεται στη μελέτη των φυσικών καταστροφικών φαινομένων, την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος του εργαστηρίου είναι να δώσει τις απαραίτητες επιστημονικές Γεωτεχνικές, Τεχνικογεωλογικές και Υδρογεωλογκές γνώσεις σε σπουδαστές προπτυχιακού αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου, δημιουργώντας επιστήμονες ικανούς να ανταποκρίνονται κατά την επαγγελματική και επιστημονική τους σταδιοδρομία με επιτυχία σε σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου θέματα.

Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που διδάσκονται από μέλη του εργαστηρίου είναι:

A.Προπτυχιακά

Βασικός κορμός:

 • Τεχνική Γεωλογία I

Κατεύθυνση Γεωτεχνολογίας:

 • Τεχνική Γεωλογία ΙΙ (8ο  εξάμηνο)
 • Εδαφομηχανική και στοιχεία Θεμελιώσεων (8ο  εξάμηνο)
 • Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία (9ο Εξάμηνο)
 • Βελτίωση Γεωτεχνικής Συμπεριφοράς Γεωλογικών Σχηματισμών (9ο Εξάμηνο)

Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Γεωπεριβάλλοντος:

 • Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (8ο  εξάμηνο)

Δεξαμενή Μαθημάτων:

 • Εφαρμογές Η/Υ στην Γεωλογία (9ο εξάμηνο)
 • Μεγάλες Ασκήσεις Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (9ο εξάμηνο)
 • Διπλωματικές Εργασίες (10ο εξάμηνο)
Β. Μεταπτυχιακά

Μονοτμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Περιβαλλοντική Γεωλογία

ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων:

 • Προχωρημένη Υδρογεωλογία
 • Αξιοποίηση, Διαχείριση και Προστασία Υπόγειων Υδροφορέων

ΔΠΜΣ Σχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων Έργων:

 • Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Έργων

ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη:

 • Διαχείριση και προστασία Υπόγειων Υδροφορέων

Επιστημονικός Εξοπλισμός

Εργαστηριακός εξοπλισμός Τεχνικής Γεωλογίας

Εκτός από τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών των εδαφικών σχηματισμών αλλά και για τη διαμόρφωση των δοκιμίων, τα κύρια όργανα του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας είναι:

 • Συσκευή για τον προσδιορισμό του δείκτη διαβρωσιμότητας, Slake durability του οίκου ELE
 • Συσκευές στερεοποίησης εδαφών εμπρόσθιας φόρτισης, του οίκου CONTROLS 26-WF302, με κελί στερεοποίησης, ηλεκτρονικούς αισθητήρες, του οίκου Wykeham Farrance
 • Αυτοματοποιημένη κυψέλη στερεοποίησης εδαφών του οίκου GDS
 • Συσκευή άμεσης διάτμησης, DIGISHEAR 27-WF2060, του οίκου Wykeham Farrance
 • Συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης, TORSHEAR 27-WF2202, του οίκου Wykeham Farrance
 • Συσκευή τριαξονικής φόρτισης εδαφικών δοκιμίων, ικανότητας 50ΚN, TriScan50, του οίκου Vj Technology με 6 digital controllers της G.D.S..
 • Συσκευή για τον προσδιορισμό του Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας, CBR TESTER 34-T0106, του οίκου CONTROLS
 • Συσκευή για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής ασυνεχειών, Shear Box του οίκου MATEST
 • Συσκευή σημειακής φόρτισης, του οίκου ELE International
 • Κλισιόμετρο τύπου Slope Indicator (τορπίλη, καταγραφικό σύστημα και καλώδιο μήκους 100m).
 • Aυτόματη πρέσα θραύσης, ικανότητας 5000 kN, με 4 διαφορετικά πλαίσια για την εκτέλεση δοκιμών θλίψης, κάμψης και τριαξονικής φόρτισης σε βραχώδεις σχηματισμούς και δοκίμια σκυροδέματος.

Εργαστηριακός εξοπλισμός Υδρογεωλογίας

 • Αυτόματος μετεωρολογικός σταθμός, με λήψη δεδομένων μέσω internet, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στο Σοφικό Κορινθίας.
 • Συμβατικά σταθμήμετρα με δυνατότητα μέτρησης μέχρι βάθους 500m. Στο ένα εξ’ αυτών παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης δειγματοληψίας νερού.
 • Αυτογραφικά συστήματα καταγραφής μεταβολής στάθμης του οίκου GEOKON USA.
 • Αυτογραφικό πολυπαραμετρικό όργανο καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων νερού  τύπου Hydrolab,  με δυνατότητα μέτρησης pH, EC, DO, CI, T, Depth.
 • Αυτογραφικό πολυπαραμετρικό όργανο καταγραφής φυσικοχημικών παραμέτρων νερού του οίκου AMEL INSTRUMENTS, MODEL 345,  με δυνατότητα μέτρησης pH, REDOX, EC, DO, T Surface, T depth, Salinity, Turbidity, Depth.
 • Αυτογραφικό όργανο μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και ύψους στήλης νερού (TROLL 9000) του οίκου WIN – SITU.
 • Φορητά όργανα μέτρησης E.C,  pH, DO του οίκου WTV.
 • Σετ δειγματοληπτών βάθους.
 • Φασματοφωτόμετρα του οίκου HACH.
 • Ένα (1) set εκτέλεσης βασικών μικροβιολογικών αναλύσεων.
 • Μυλίσκος μέτρησης ταχύτητας ροής του οίκου GLOBAL WATER Αμερικής.
 • Φλογοφωτόμετρο BWB-XP  με ικανότητα Πολυστοιχειακής Ανάλυσης, για μέτρηση 5 στοιχείων συγχρόνως (Na, Κ, Li, Ca και Ba).
 • Ατομική απορρόφηση με φλόγα και φούρνο γραφίτη, οίκου Perkin Elmer.

Διαθέσιμα Ειδικά Λογισμικά

 • Groundwater Vistas 4.0 – Λογισμικό προσομοίωσης υπόγειας ροής,
 • Aquifer Test Pro – Λογισμικό ανάλυσης δοκιμαστικών αντλήσεων,
 • ArcMap 9.1 – Πακέτα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S,
 • Aquachem 5.0 Λογισμικό επεξεργασίας υδροχημικών στοιχείων,
 • SPSS 19.0 στατιστικό πακέτο-Ηydro Menu – Λογισμικό ανάλυσης μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων παροχής ποταμών και πηγών,
 • Dips 5.1 – Λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας ασυνεχειών,
 • Unwedge – Λογισμικό ανάλυσης ευστάθειας βραχοσφηνών σε υπόγεια έργα,
 • Rockfall – Λογισμικό ανάλυσης καταπτώσεων σε βραχώδη πρανή,
 • Larix – Λογισμικό ανάλυσης ευστάθειας εδαφικών πρανών,
 • Plaxis 2D – Λογισμικό επίλυσης γεωτεχνικών μοντέλων με πεπερασμένα στοιχεία.